دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی

عنوان: محل برگزاری همایش

محل برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

تهران، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما