همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

عنوان: محل برگزاری

محل برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

تهران، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما