آخرین اخبار

دکتر مهدی کریمی رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از عزم مرکز  جهت […]


ادامه

آقای مجید زنگوئی دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از مشارکت گسترده بیمارستان ها و […]


ادامه

در دیدار آقای مجید زنگویی، دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) و دکتر رشات […]


ادامه

سازمان های حامی حامیان طلایی حامیان نقره ای رسانه


ادامه